သင်နှင့် အသင့်တော်ဆုံး အဖွဲ့ဝင်ပုံစံကို ရေွးချယ်ပါ

ပရီမီယံ
S$20 for 1 Year
ပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု
ShopAway စင်္ကာပူလိပ်စာ
အခမဲ့ အထုပ်အပိုးများ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ပေါင်းစည်းထုပ်ပိုးမှု
အခမဲ့ အထုပ်အပိုးများ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးပေးခြင်း
၁၄ ရက် သိုလေှာင်ခွင့်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၅ ကြိမ် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု
ပရီမီယံ Plus
S$30 for 1 Year
ပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု
ShopAway စင်္ကာပူလိပ်စာ
အခမဲ့ အထုပ်အပိုးများ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ပေါင်းစည်းထုပ်ပိုးမှု
အခမဲ့ အထုပ်အပိုးများ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးပေးခြင်း
ရက် ၃၀ ထိ သိုလေှာင်ခွင့်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၅ ကြိမ် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု